Blog wwReklamacje

Blog poświęcony tematyce reklamacji oraz związanych z nimi zmianami w prawie.

Blog poświęcony tematyce reklamacji oraz związanych z nimi zmianami w prawie.

Sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone przez ustawę o prawach konsumenta jeszcze w tym roku.

Nowa ustawa, wymuszona przez dyrektywę Unii Europejskiej i opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 czerwca 2014 r. dokładnie reguluje nowe obowiązki przedsiębiorcy, zawierającego na odległość umowę z konsumentem. W tym opracowaniu skupimy się na nowych regulacjach dotyczących sprzedaży przez Internet.

Informacja, informacja i jeszcze raz informacja

Nowa ustawa to dla przedsiębiorców przede wszystkim znacznie rozszerzony obowiązek informacyjny. Przepisy ustawy o prawach konsumenta różnią się w tej kwestii od poprzednich aktów prawnych. Według nowych unormowań, przedsiębiorca ma bowiem bezwzględny obowiązek udzielenia konsumentowi poszczególnych informacji w jasny i zrozumiały sposób, najpóźniej w momencie wyrażenia przez niego woli związania się umową na odległość. Z uzasadnienia projektu ustawy o prawach konsumenta wynika, że wprowadzane zmiany są wynikiem potrzeby zapewnienia konsumentowi szczególnej ochrony przy zawieraniu umów w opisanych wyżej okolicznościach.

Istotne jest to, iż informacje przekazywane w ramach obowiązku informacyjnego stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość, a ich zmiana może nastąpić jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Z punktu widzenia przedsiębiorców, nowy obowiązek informacyjny powoduje zwiększenie nakładów ich pracy, ale również wymusza zwiększenie staranności, ponieważ ciężar dowodu jego spełnienia należy właśnie do sprzedającego.

Jakie dane obejmuje obowiązek informacyjny?

1. Główne cechy świadczenia. Należy udzielić konsumentowi informacji o przedmiocie umowy. Sprzedający ma obowiązek poinformowania kupującego o głównych cechach zarówno samej umowy jak i przedmiotu objętego umową.

2. Dane identyfikujące. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informują o swoim imieniu i nazwisku, firmie (nazwie) przedsiębiorstwa oraz o nadanym im numerach NIP i REGON. W przypadku spółki cywilnej, oprócz wymienienia jej członków, należy zawrzeć informację o numerze NIP samej spółki. W przypadku podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych) konieczne będzie podanie pełnej nazwy takiego podmiotu, numeru KRS oraz sądu (wraz z odpowiednim wydziałem KRS), który spółkę zarejestrował.

3. Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numery telefonu/faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą. Adres, pod którym konsument może składać reklamacje jeżeli jest inny niż adres o którym mowa powyżej.

4. Łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami. Gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposób w jaki będą one obliczane, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę, przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności.

5. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

Nie dotyczy to jednak sprzedaży przez Internet z uwagi na to, iż nie generuje ona dodatkowych kosztów porozumiewania się. Można zatem stwierdzić, iż powyższy obowiązek odnosi się do umów zawieranych przez telefon w przypadkach, w których koszty poniesione w związku z zawarciem umowy byłyby wyższe niż te, związane zwykle
z korzystaniem z niego.

6. Sposób i termin zapłaty.

7. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji. Należy pamiętać, że procedura ta musi znaleźć oparcie w obowiązujących przepisach i nie być z nimi sprzeczna.

8. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy regulowanego w przepisach ustawy o prawach konsumenta oraz formularz odstąpienia od umowy.

9. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument. W odniesieniu do umów zawieranych na odległość – koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter, rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

10. Informację o obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie odpowiednimi przepisami.

11. Informację o braku prawa do odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

12. Informację o obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad.

13. Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażowych i sposób ich realizacji.

14. Informacja o kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom oraz sposobie zapoznania się z nim.

15. Czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających
z umowy.

16. Wysokość, sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

17. Funkcjonowanie treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony. Mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć.

18. Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Wszelkie dane objęte obowiązkiem informacyjnym powinny zostać przekazane w sposób jasny i zrozumiały przy wykorzystaniu prostego języka, zrozumiałego dla każdego potencjalnego klienta. Sposób w jaki przedsiębiorca wywiązuje się z w/w powinności w przypadku zawierania umów na odległość, odpowiadać musi temu w jaki porozumiewa się z klientem.

Pozostałe obowiązki
Jeżeli zawarcie umowy pociąga za sobą dla konsumenta obowiązek zapłaty, wówczas bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia, powinien zostać poinformowany o danych o których mowa w punktach 1,4 oraz 15 niniejszego opracowania.

W momencie składania zamówienia nacisk musi zostać położony na zapewnienie konsumentowi świadomości, iż czynność ta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Stąd, jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone łatwo w czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Wdrożenie powyższych wytycznych jest bardzo istotne praktycznie, ponieważ uchybienie obowiązkom powoduje, w razie wątpliwości, iż umowa nie została zawarta.

W ramach handlu przez Internet, należy w sposób wyraźny wskazać (najpóźniej na początku składania zamówienia) informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych formach płatności.

Potwierdzenie zawarcia umowy zawartej na odległość
Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci). Pozostawiona jest więc pewna dowolność w kwestii praktycznego rozwiązania przekazania potwierdzenia zawarcia umowy. Należy zwrócić uwagę na to, aby proponowana forma umożliwiła korzystanie z informacji w odpowiednim czasie
i uniemożliwiała dokonywania jakichkolwiek manipulacji treści.

Potwierdzenie powinno wymieniać dane objęte obowiązkiem informacyjnym. Jeżeli jednak przedsiębiorca udzielił już informacji (na trwałym nośniku) na wcześniejszym etapie transakcji, jest zwolniony z powtarzania tej czynności.
W szczególnych sytuacjach, ze względu na charakter przedmiotu świadczenia, potwierdzenie powinno zawierać również informacje o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczanie treści cyfrowych (wytwarzanych i dostarczanych
w postaci cyfrowej) w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.


Komentarze
Harvey Specter
Napisany 12 maja 2017 o godz. 14:44
ramon
Odpowiedz
Autor

czy obecnie przepisy wskazują inaczej niż tu: http://www.eporady24.pl/rozwiazanie_umowy_zawartej_na_odleglosc_miedzy_przedsiebiorcami,pytania,4,47,2234.html chodzi mi o taką sytuację jak opisana (ustna umowa na odległość, rozwiązanie jej) – czy teraz jest inaczej? ktoś się orientuje na bieżocą?

Zostaw komentarz

Możesz użyć następujących tagów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Rozwiąż zadanie: *

Nawigacja