Blog wwReklamacje

Blog poświęcony tematyce reklamacji oraz związanych z nimi zmianami w prawie.

Blog poświęcony tematyce reklamacji oraz związanych z nimi zmianami w prawie.

Uwaga Konsumenci!

Poniżej znajdziecie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Tylko złożenie takiego oświadczenia prowadzi do skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Warto więc zapoznać się z cechami, warunkami i treścią prawidłowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a jego treść odzwierciedla treść załącznika do dyrektywy o prawach konsumenta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Elementy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zaakcentujmy więc, jakie są elementy składowe prawidłowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 1. Określenie adresata, czyli sprzedawcy będącego przedsiębiorcą. Należy prawidłowo „zaadresować” oświadczenie podając pełną nazwę przedsiębiorcy, adres pocztowy oraz numer faksu i adres e-mail- o ile są dostępne. Pozyskanie powyższych danych nie powinno być dla konsumenta trudne z uwagi na obowiązek informacyjny przedsiębiorcy (zgodnie z nowym, poszerzonym obowiązkiem informacyjnym). Ponadto innym, nałożonym przez nową regulację obowiązkiem sprzedawcy jest udostępnienie konsumentowi wzoru formularza odstąpienia od umowy, który powinien zawierać już jego dane.
 2. Jednoznaczne wyrażenie woli odstąpienia od umowy, czyli zdanie w którym konsument wyrazi chęć odstąpienia od umowy wraz ze wskazaniem na świadczenie i jego przedmiot. Na przykład: Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi.
 3. Data zawarcia umowy/ odbioru. Ten element jest niezwykle istotny ze względu na ustawowo określony termin, w którym konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Kwestię terminu złożenia oświadczenia poruszaliśmy już przy okazji omawiania nowości w katalogu uprawnień konsumenckich w świetle nowej ustawy. Zachowanie terminu w tej sytuacji jest jednak czynnością na tyle ważną, że warunkuje ona skuteczne odstąpienie od umowy. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w ciągu czternastu dni od jej zawarcia. W przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest ruchomość, termin powyższy należy liczyć od dnia, w którym konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia) objął rzecz w posiadanie. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Jednak jeżeli sprzedawca nie poinformował kupującego o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od upływu terminu czternastodniowego. Oznacza to, że w praktyce, jeżeli sprzedawca nie spełnił obowiązku informacyjnego w tym zakresie, termin wygaśnie po 12 miesiącach i 14 dniach. Jeżeli jednak w międzyczasie sprzedawca naprawi swój błąd i poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, będzie on miał 14 dni na skorzystanie z niego.
 4. Imię i nazwisko konsumenta (-ów).
 5. Adres konsumenta (-ów).
 6. Podpis konsumenta (-ów) – tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej. Przepisy nie formułują żadnych wymogów co do formy oświadczenia. Można zatem skorzystać z formy pisemnej, elektronicznej (mailowej czy na stronie internetowej sprzedawcy).
 7. Data. Chodzi oczywiście o datę złożenia, a nie sporządzenia oświadczenia. W przypadku wysłania go pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Jeżeli korzystamy z formy elektronicznej – moment wysłania za pomocą poczty e-mail lub odpowiedniego formularza na stronie internetowej sprzedającego (o ile takowy istnieje).

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Możesz użyć następujących tagów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Rozwiąż zadanie: *

Nawigacja